Over ons...

Onze gemeente behoort tot de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Wat is gereformeerd eigenlijk en wat geloven wij?

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) willen allereerst christelijke kerken zijn. Zij erkennen Jezus Christus als Heer van de Kerk. Zij geloven deel uit te maken van de ene, heilige, algemene, christelijke kerk, die Christus als de Zoon van God in deze wereld vergadert. Zij aanvaarden alles wat in de Bijbel geschreven staat als het Woord van God. Dat brengt met zich mee:

  • Dat er binnen deze kerken eerbied is voor de betrouwbaarheid van de Bijbel.
  • Dat er zorg is voor een goede uitleg, waarbij erop gewezen wordt
  • Dat eigen gedachten en gevoelens steeds weer getoetst moeten worden aan wat er in de Bijbel geschreven staat.
  • Dat de Bijbel aanvaard wordt als richtsnoer voor het leven van elke dag.
  • Dat zij oprecht willen streven naar eenheid met andere kerken en met leden van andere kerken die de Here oprecht naar zijn Woord willen dienen.

 

Het woord ‘gereformeerd’ duidt aan dat deze kerken het stempel dragen van de Reformatie, die heeft plaatsgevonden in de 16e eeuw. Die Reformatie betrof een omvangrijke beweging in Europa tot hervorming van de bestaande kerk. Aan die beweging zijn vooral de namen van Luther, Calvijn en Zwingli verbonden. Tegenover vervlakking en heerschappij van tradities kwam de Reformatie op voor de geldigheid van de Bijbel als Woord van God voor heel het persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke leven.

Het woord ‘vrijgemaakt’ gaat terug op de Vrijmaking, die in Nederland plaatsvond in de jaren veertig van de twintigste eeuw. Met name in de jaren dertig kwam toen in de Gereformeerde Kerken een beweging op gang, die over leer en leven opnieuw wilde nadenken vanuit de bijbelse bronnen. Daarvoor bleek echter geen ruimte te bestaan. In een tegenreactie probeerde de generale synode (de vergadering waarin gereformeerde kerken uit het hele land vertegenwoordigd zijn) de bijbelse kritiek tot zwijgen te brengen. Onder de dreiging van disciplinaire maatregelen werd een bepaalde leerstelling over verbond en doop bindend opgelegd. Van die binding hebben velen zich toen vrijgemaakt. Omdat ook de kerken die de synode volgden zich 'Gereformeerde Kerken' bleven noemen, hebben de kerken die zich vrijmaakten, om misverstanden te voorkomen, de aanduiding 'vrijgemaakt' aanvaard als toevoeging bij de officiële naam: 'Gereformeerde Kerken in Nederland'.

Op dit moment vinden er tussen veel gemeenten in Nederland samensprekingen plaats tussen onze kerken, Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken.