1. Gaven – de profetie | 1 Korintiërs 14:1-5

Liturgie

 1. Votum en zegen
 2. Zingen psalm 29:1
 3. Lezen psalm 29 vers 3-9
 4. Zingen psalm 29:5
 5. (Stil) Gebed
 6. Zingen Lb 328:1
 7. Lezen 1 Korintiërs 14:1-5 door predikant
 8. Inleiding
 9. Lezen 1 Korintiërs 14:6-39
 10. Preek
 11. Zingen  Uw woord is een lamp (Evangelische liedbundel 262)
 12. Wet
 13. Voorbereiding avondmaal
 14. Zingen Psalm 32:2 (Levensliederen)
 15. Gebed
 16. Zingen LB 358:1
 17. Collecte
 18. Zingen Opwekking 710 maak ons tot een zegen
 19. Zegen

Inleiding

Als het erg druk wordt op straat, moet je het verkeer gaan regelen. In de jonge gemeente in de havenstad Korinte was het druk in de samenkomsten: er waren mensen die – vol van de Geest – allemaal wat te zeggen of te zingen hadden. En bij al het enthousiasme knal je zo maar op elkaar: ‘Wat ben jij aan het doen? Ik loof de Heer in vreemde talen. Hé, kun je je mond niet even houden – ik krijg een profetie door!’

Paulus wil graag een goede doorstroming van al het verkeer. Hij wijst hun de weg van de liefde. Hij heeft die weg geschilderd in hoofdstuk 13. Wat een prachtig uitzicht: je ziet de liefde van het kruis van Jezus oplichten. En wat dat voor de praktijk van de eredienst betekent laat hij nu in hoofdstuk 14 zien. Op de weg van de liefde wordt de gave waarmee je iets voor de ander betekent het belangrijkst. En dan scoort profetie in gewoon Grieks hoger dan het praten in een vreemde taal. Want de ander verstaat gewoon Grieks en begrijpt niks van een vreemde taal.

Dia 1

Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.

1 Korintiërs 14 vers 2-3

Vanmorgen gaat het in de preek over de profetie.
Vanmiddag over het spreken in een vreemde taal.

WE LEZEN NU HOOFDSTUK 14, WAARIN HET LIEFDESPRINCIPE WORDT TOEGEPAST OP DE KERKDIENST IN KORINTE.

 

Preek

Geliefden in Christus,

Is er in onze gemeente ook profetie?
Waar zie je die dan?

‘Nou,’ zegt iemand, ‘ik hoor elke zondag profetie. Dat is de uitleg van Gods Woord. Zo spreekt God tot mij.’

Wie dat zegt, bevindt zich in goed gezelschap. Dat is het standpunt van de mannen van de Reformatie. De gave van de profetie is volgens hen de gave om de Bijbel uit te leggen. Oké, dat klopt, maar als je het daarbij laat doe je 1 Korintiërs 14 geen recht. Daar gaat het duidelijk om meer.

Je kunt verschil maken tussen profetie als een ambt en als een gave in de gemeente.

Je had profeten die in het spoor van de apostelen werkten. Zij hadden inzicht in Gods werk en gaven de profetie door. Dat werd het fundament van de kerk. Naast deze fulltime profeten kwam profetie ook in de samenkomsten van de gemeente voor: God kon iets aan iemand duidelijk maken die het dan kon doorgeven als het Woord van God.

‘Ja, maar iedereen kan dat beweren, toch? Dan zegt hij of zij dat het van God is, maar ondertussen…’ Ja, dat kan. Iemand wil iets heel graag en zegt dan dat God het wil. Misschien kent u die anekdote wel van een tot over zijn oren verliefde jongeman die tegen een knap meisje uit de kerk zei: ‘De Geest zegt mij dat ik met jou ga trouwen.’ Gelukkig was de jongedame niet geïmponeerd door deze profetie en zei: ‘De Geest heeft tegen mij niks gezegd.’ Iemand kan gewoon met zijn eigen verhaal komen.

Profetie in de gemeente moet altijd gecheckt worden. In hoofdstuk 12 staan allerlei gaven opgenoemd: na profetie komt dan de onderscheiding van profetie. Daar wordt al duidelijk dat het bij elkaar hoort.

Dia 1

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente … de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten,
om te profeteren,
om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is.
Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

1 Korintiërs 12 vers 8-10

Als iemand fout bezig is, kunnen broers en zussen met de ‘gave van onderscheiding’ dat ontmaskeren: ‘Je zegt dat het een woord van God is, maar je bent bezig je eigen zin door te drukken.’ Profetie kan gewoon uit iemands eigen gedachten opkomen. Of – nog erger – er kan een kwade geest achter zitten. Juist in de gemeente van Christus sluipen boze geesten graag binnen om wat gif in het lichaam van Christus te spuiten.

Check het bij een open Bijbel.

Dat is helder. Maar waar moet ik aan denken bij dit soort profetie? Wat zegt de Geest dan? Kunt u het wat concreter maken?

Ja, in de Bijbel staat dat Timoteüs via een profetie werd aangewezen als knecht van God. Paulus schrijft deze jongeman dat hij de goede boodschap moet vertellen.

Dia 2

Timoteüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je moet voeren.

1 Timoteüs 1 vers 18

En waar was dat gebeurd?
In de kerkenraad.

Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken.

1 Timoteüs 4 vers 14

Profetie wijst aan wat God wil. Ook nu. Hoe pas je de Bijbel toe in allerlei vraagstukken die zo in de Bijbel niet behandeld worden? Jonge mensen vragen op catechisatie – morgenavond gaat het erover – hoe je vanuit de Bijbel moet denken over seks voor het huwelijk.

Dia 3

Of: hoe moet je reageren op transgenders die in een mannenlichaam zitten, maar zeggen dat ze vrouw zijn? De Geest kan je licht geven uit de Bijbel, zodat je helder ziet wat je moet zeggen.

Dia 4

Profetie betekent dat vanuit de Bijbel de Geest je helder maakt hoe je als kind van God de Bijbel leest met het oog op onze tijd. De Geest leidt je aan de hand van het Woord en maakt je duidelijk hoe je nu als kind van God moet kiezen.

Dat geldt ook voor het gesprek van nu of vrouwen op de preekstoel kunnen komen.

Wat bedoelt God? Hoe gaan we met de Bijbel om op dit punt?

In 1 Korintiërs14 komt dat ook naar voren als het gaat over het toetsen, checken van de profetie. We hebben dat gelezen in vers 29-35:

Dia 5

Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen.
U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. En wie profeteert heeft macht over zijn geest, want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen.

Dia 6

Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt.

1 Korintiërs 14 vers 29-35

Op grond van deze tekst zijn er christenen die vinden dat een vrouw altijd haar mond moet houden in de eredienst. Ze vinden het eigenlijk onjuist dat een vrouw naar voren komt om uit de Bijbel te lezen. Is het ook niet in strijd met deze tekst dat een zuster de Bijbel staat uit te leggen aan de kinderen hier voor in de kerk?

Hielden vrouwen altijd hun mond? Nee, ook zij konden in Korinte een profetie krijgen en Gods Woord doorgeven. Dat heeft Paulus al laten merken in hoofdstuk 11.

Dia 7

Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te schande. Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw.

1 Korintiërs 11 vers 2-5

Nu is dat al een tekst waarbij het nodige valt uit te leggen, maar het gaat me nu om één onderdeel uit de tekst en dat is dat hier staat dat de vrouw profeteert. Als men bij iemand thuis samenkwam, konden ook vrouwen de gave van de profetie ontvangen. Dan namen ze het woord. Ze hielden dus niet altijd hun mond.

Maar spreekt dat elkaar niet tegen?
In hoofdstuk 11 staat dat vrouwen in Korinte profeteerden.
En in hoofdstuk 14 lezen we dat ze hun mond moeten houden!?

Daarmee zitten we midden in het gesprek zoals dat op de synode gevoerd gaat worden. Mag de vrouw ook preken in de gemeente?

Een vrouw als onze predikant?

Ja, ze mag spreken

Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te schande. Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw.

1 Korintiërs 11 vers 4-5

Nee, ze moet zwijgen

Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt.

1 Korintiërs 14 vers 34-35

Hoe leg je dat uit? Een belangrijk punt om te overwegen is dat het in 1 Korintiërs 11 gaat over het spreken(!!) van de profetie. Ook een vrouw kan een profetie krijgen. Maar in hoofdstuk 14 gaat over het checken(!!) van de profetie. Dan moet ze haar mond dichthouden. Waarom?

Wat zegt dat over haar plek in de kerk?

Deze vragen geef ik jullie mee voor het gesprek in de wijken. Het is goed met elkaar erover te praten welke argumenten er zijn. Misschien is het wijs niet meteen te gaan zeggen of je voor of tegen de vrouw in het ambt bent. Want het is een trend van deze tijd om een mening te hebben zonder de Bijbel erop nageslagen te hebben. Velen zijn heftig voor of tegen, niet gehinderd door veel bijbelkennis.

Wie heeft de Bijbel er al op nageplozen?
Wie wil luisteren naar de stem van zijn God?

Dat het gesprek erover ‘de vrouw in het ambt’ snel emoties oproept, is wel goed. We hebben het wel over Gods Woord en hoe we dat lezen in deze tijd. Maar laten voor we de discussie ingaan, eerst kijken wat de argumenten zijn. Dat gesprek wil ik in de wijken stimuleren door u materiaal ervoor te geven.

Dia 8

Wat zegt de Bijbel?
Wat zou God bedoelen?

En als je in gesprek gaat deze week, zeg dan je eigen mening nog niet. Ga nog niet in discussie. Ga – na over alle voors en tegens nagedacht te hebben – met elkaar eerst naar huis om er verder over na te denken en voor te bidden. We bidden of de Geest van de profetie licht wil geven voor onze tijd, zodat we blijven in het spoor van Gods geweldig en betrouwbaar Woord.

AMEN

Reacties zijn gesloten.