Efeziers 4:7-13 met uitleg over Psalm 68 – Bevestiging Ambtsdragers

Ds. Drost wil graag geïnformeerd worden als u deze preek gebruikt als leespreek, wilt u hem daarvan op de hoogte stellen via email: hdrostvdm@upcmail.nl ? Hartelijk dank!

Preek

PowerPoint 1 Ps 68

PowerPoint 2 Ef. 4

UITLEG (PSALM 68)

Ik wil graag zingen van mijn Heiland, mijn Koning in glorie. En ik doe het graag met de psalmen waarvan Hij zelf zei dat ze over Hem gingen. Met Psalm 68 heffen wij bijvoorbeeld de lofzang aan op zijn hemelvaart, zijn overwinning.

Gaat Psalm 68 over Jezus?

Dat lied gaat toch over de reis van Israël door de woestijn naar Kanaän?

Dia 1.1

 Ja, dat klopt. De psalm vertelt over God die van de ene berg trekt naar de andere berg: van de Sinai in de woestijn op naar de Sion in Jeruzalem. Dat is Gods tocht met dat volk.

Hoe weet je nu dat God erbij was? Je zag een stel slaven door de woestijn trekken, er reizen wel meer karavanen in die zee van zand. Hoe weet je nu dat God zelf meereisde?

Dia 1.2

Aan verschillende dingen kon je zien dat God zelf met hen meetrok. Bij die eerste berg had God bijvoorbeeld opdracht gegeven een kist van hout te maken. Die moesten ze overtrekken met goud en meenemen. Dat was het teken dat God meeging. Dat was de ‘ark van het verbond’.

God had die kist laten maken als teken van zijn aanwezigheid. Op die kist lag een gouden plaat. Daar werd bloed op gesprenkeld. Zo bleef het goed tussen God en zijn volk. Die ark heet daarom ook wel de ‘ark van het verbond’.

Nu bezingt Psalm 68 blij en trots dat die reis een overwinningstocht was: de Koning van de wereld trok immers in hun midden op!? De psalm vertelt hoe God met zijn volk vertrok van de berg Sinai door de woestijn ging en bij het beloofde land kwam. Daar kwamen ze langs de bergen van Basan en ging de reis verder door naar de berg die het doel was: de berg Sion. Daar wilde God wonen. Psalm 68 zegt:

Dia 1.3 Basan

Machtige berg, berg van Basan,

veeltoppige berg, berg van Basan,

waarom afgunstig, veeltoppig gebergte,

op de berg die God als zetel koos?

De HEER woont daar voor eeuwig.

 

Met machtige wagens, tweemaal tienduizend,

met duizenden en duizenden

trok de Heer van de Sinai naar het heiligdom.

U voerde gevangenen mee,

eiste gaven van opstandige mensen,

en steeg op naar uw woning, HEER, onze God.

 

Psalm 68

 

Dat lazen we net. Dat zongen we.

Maar wat heeft dat nu met Jezus te maken?

Om psalmen te zingen over Jezus moet je iedere keer de Bijbel induiken, die legt je dat uit. Paulus haalt in het Nieuwe Testament Psalm 68 aan als Hij het over Jezus Christus heeft:

Toen Hij opsteeg naar omhoog voerde Hij gevangenen mee en gaven gaf Hij aan de mensen.

Efeziërs 4 vers 8

LEZEN EFEZIËRS 4:7-16

PREEK EFEZIËRS 4

Geliefde gemeente,

Psalm 68 over de reis van de ark is het lied op Gods overwinning. En – leren we net van Paulus – dat lied kun je ook zingen bij Jezus’ overwinningstocht naar de hemel. In Psalm 68 staat:

Dia 2.1

U voerde gevangenen mee,

eiste gaven van opstandige mensen,

en steeg op naar uw woning, HEER, onze God (Psalm 68:19)

 

Dat gaat volgens Paulus ook over Jezus. Hij schrijft in Efeziërs 4:

Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ (Efeziërs 4:8)

 

Hé, maakt hij een foutje bij het overschrijven? Ziet u het verschil?

In Psalm 68 staat dat God overwinnend is opgevaren, dat Hij gevangenen meevoerde en dat Hij gaven opeiste. In Efeziërs 4 staat dat Hij geen gaven eiste, maar gaf. Dat is iets anders: eerst nemen, dan geven. Waarom staat dat er anders?

Dat is een les over hoe onze Koning is.

In Psalm 68 gaat het over Gods overwinning. Hij haalt de buit binnen. Zo ging dat toen als koningen de overwinning hadden behaald. De buit was je winst. Koning David had bijvoorbeeld een kroon op, die hij had buitgemaakt op de Ammonieten. In die kroon was wel een talent aan goud en edelstenen verwerkt.[1] Een rijke buit betekende een grote overwinning. Een goed koning deelde ook uit van die buit.

Efeziërs 4 laat mooi zien dat onze machtige Koning een gulle Koning is. Hij deelt uit.

En wat geeft Hij?

Mensen.

Dat is zijn buit.

Denk maar aan de tekst die vertelt wat er gebeurt als Jezus sterft. Op het moment dat Jezus sterft, breken de graven open. Weet u nog? Veel mensen gingen op Pasen uit het graf en kwamen achter Jezus aan de heilige stad binnen. Dat is de buit. Dat is de winst van Christus in de kerk. Dat zijn de mensen van nieuw leven die Hij geeft aan zijn kerk.

Jij bent een geschenk van Hem aan de kerk.

Zeg eens: kan de kerk van Christus blij zijn met jou? Wat is jouw bijdrage? Als je hier alleen op zondag zit omdat je nu eenmaal zo opgevoed bent, maar verder alleen voor jezelf leeft – denk je dat dat oké is? Denk je dat dat Jezus’ bedoeling met jou is? Als je echt gelooft, kun je toch nooit zo ontzettend passief blijven?

‘Ho, ho – pastor – een beetje rustig aan,’ zeg je misschien. ‘Er zijn genoeg mensen in de kerk die denken dat ze van alles moeten doen. Ik ben wat meer bescheiden. Ik hoef niet zo nodig. Ik heb ook niet zulke mogelijkheden als anderen.’

Zeg je dat?

Weet je wat dat is? Valse bescheidenheid.

Dia 2.2

Kijk eens wat de Bijbel zegt. Jezus, de koning van de overwinning is een rijke Koning. Hij deelt gul uit. En jou heeft Hij niet overgeslagen. Kijk maar:

Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft (Efeziërs 4:7).

Zijn gemeente is een rijke gemeente, omdat Hij veel geeft. Hij wil zijn gemeente actief bezig zien met al zijn gaven. Zo ziet de gemeente volgens de Bijbel eruit: waar Jezus echt in de kerk is, wordt ieder zo actief dat er verkeersregelaars nodig zijn. En die geeft Hij ook.

Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst (Efeziërs 4:11)

Dus: gefeliciteerd.

Dat jullie er zijn, dat er nieuwe ambtsdragers zijn, betekent: Hij is Koning.

Wat is de bedoeling daarvan? Wat wil Hij ermee?

Dia 2.3

CHRISTUS WIL OVERAL KONING ZIJN

  1. in zijn kerk
  2. in zijn wereld

 Zijn ambtsdragers echt geschenken uit de hemel? We hebben ze toch zelf gekozen??

 Ik kan me voorstellen dat iemand dat zegt. Maar als je dat denkt, schakel je Gods werk wel helemaal uit. Dan wordt verkiezing van ambtsdragers zoiets van mensen onder elkaar. Een vriendenclubje.

Hoe moet je zo’n verkiezing zien? In het geloof dat Jezus de zaken in zijn kerk stuurt, mag je die verkiezing zien als de manier waarop Christus ambtsdragers geeft. Hij schakelt zijn gemeente in.

Zo ging dat volgens de Bijbel al vanaf het begin. Kijkt u maar in Handelingen 6. Als het blijkt dat er te veel werk is, is het niet een bisschop of een apostel die extra personeel aanstelt, maar – we lezen in Handelingen 6:

Dia 2.4

Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest.

Mannen met bijzondere gaven worden zo door Christus, de Koning, aan zijn kerk gegeven.

Dia 2.5

Paulus schrijft in Efeziërs 4 dat de koning uit de hemel ‘apostelen geeft en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd.

Christus geeft ambtsdragers, zodat de gemeente goed gaat functioneren. Ouderlingen en diakenen hebben daar ieder een eigen taak in.

Ouderlingen hebben de taak om de gemeente gericht op God te doen leven. Zij vragen je of je leeft met God via bijbellezen. En als je niet op God gericht bent, geven zij je correctie. En als je wijs bent, ben je daar blij mee.

En het is de opdracht van de diakenen om je te stimuleren de weg van de liefde te gaan: heeft je spaarpotje een ego-kleur: alleen maar sparen voor je volgende vakantiereis? Of heeft je bankrekening Christus’ kleur: geven vanuit de rijkdom die je hebt?

Wij hebben gekozen, zeker. Wij hebben gebeden. Maar op deze manier wees Christus deze mannen aan.

Zie je Koning, broeders, anders moet je er niet aan beginnen. Daarom vraag ik jullie zo meteen of je gelooft dat via deze gemeente God zelf je riep.

Zie je Koning, gemeente, anders heb je niks met deze lui te maken: wie denken ze wel dat ze zijn? Zie Christus vandaag weer geven: mannen die ons leren te leven voor onze Koning. Daar gaat het om in de kerk.

Dia 2.6

CHRISTUS WIL OVERAL KONING ZIJN

  1. in zijn kerk
  2. in zijn wereld

Door zijn overwinning heeft Jezus ons uit de dood gered. Hij brengt ons als zijn buit samen in de kerk, zijn lichaam. Waarom brengt Hij ons in de kerk? Waarom nam Hij ons niet mee naar de hemel?

Dia 2.7

Omdat Hij de aarde niet afschreef. Hij gaat de wereld aanpakken.

Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.

Hij wil overal Koning zijn. En daar is Hij nu druk mee bezig via – zijn kerk.

… hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. (Efeziërs 4)

Ja, oké, zegt u als u deze tekst eens even bekijkt: dat klopt wel. Via apostelen en profeten ging Hij de wereld in – ze trokken van Jeruzalem tot in Athene en Rome. Jezus veroverde de wereld via hen, zou je kunnen zeggen.

Maar dat geldt toch niet meer voor ons? Wij hebben toch helemaal geen apostelen meer in onze gemeente?

Dia 2.8

Ja, dat is wel duidelijk. Het soort ambtsdragers over wie Paulus in de tekst schrijft, hebben we niet meer. Zoals het nu is bij ons, is vooral in de tijd van de Reformatie geregeld. Die reformatoren als Calvijn hadden een nuchtere visie. Ze zeiden: welke ambten er precies zijn, is niet het belangrijkste, maar het gaat erom dat de gemeente groeit door het Woord. Zo kwamen er in gereformeerde kerken drie ambten.

Dat is dus veranderd. Maar Jezus’ bedoeling is niet veranderd. Hij wil heel de wereld aanpakken via zijn kerk. En Hij geeft mannen om de kerk te stimuleren een kerk te zijn die impact heeft op de wereld.

Het gaat om een gemeente die leeft uit het Woord – daarom is er een predikant.

Christus wil een gemeente die heilig is voor God – daarom zijn er ouderlingen.

En zijn gemeente straalt liefde uit in deze wereld – daarom zijn er diakenen.

Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.

Dia 2.9

Zie je Koning, broeders, die de wereld wil regeren. Zet alles wat je doet de komende tijd – het gebed dat je bidt, het bezoek dat je brengt, de vergadering die ook nodig is – in dat licht van Jezus. Dat geeft je moed. Soms lijkt het alsof de wereld de kerk in marcheert, maar als we op de Koning zien, heeft de kerk meer impact op de wereld dan andersom.

Zie je Koning, gemeente die wil dat zijn lichaam zijn werk voortzet. Wat Hij zelf op aarde deed, wil Hij nu doen via ons. Hij zocht de crimineel Zacheüs op om hem te redden – en wij? Hij ging naar de hoeren, om ze een uitweg te geven – en jij?

Jezus nam ons niet mee naar de hemel. Hij schrijft de aarde niet af. Hij wil een kerk die in de wereld als zout is dat bederf tegengaat en licht dat liefde uitstraalt.

Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot Uw eer.

Kom tot uw doel met ieder van ons.

AMEN

[1] O.a. 2 Sam. 12:30; 1 Kron. 5:21; 2 Kron. 20:25.

Reacties zijn gesloten.